Biologisk mångfald

 

Nationalparker, naturreservat och biotopskyddsområden är basen i det formella skyddet av värdefulla naturområden i SVerige.

 

Skyddsvärd skog måste forsätta avsättas. Det är en viktig miljö- och klimatåtgärd. Även andra värdefulla områden med hög kvalitet ska ges ett långsiktigt skydd och förvaltas väl.

 

Biologisk mångfald gäller arter, den genetiska mångfalden inom arter samt ekosystem och landskap. Biologisk mångfald främjar ekosystemets flexibilitet och uthållighet.Oavsätt var man bor, i glesbygd eller tätort ska man ha möjlighet till naturupplevelser.

 

Vi måste bevara de orörda älvarna och dess biflöden.  Här har vi ett lagskydd som måste värnas.

 

Havsmiljö

Det behövs fler marina reservat för att värna den biologiska mångfalden och stärka fiskbeståndet.

 

         

www.sarahkarlsson.se